สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07182 บึงหล่ม ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 3 คน
มีรูปประจำตัว 3 คน
ธีรนันท์ อภิวงค์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
นางสาวโยษิตา มูลนันไชย  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
สุวิมล วานิลทิพย์  
ทันตาภิบาล ปฏิบัติการ


Untitled Document