สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07182 บึงหล่ม ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 3 คน
มีรูปประจำตัว 3 คน
นางสาวโยษิตา มูลนันไชย  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
สรัญญู แซ่ย่าง  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
ธีรนันท์ อภิวงค์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน


Untitled Document