สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07182 บึงหล่ม ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 2 คน
มีรูปประจำตัว 2 คน
ธีรนันท์ อภิวงค์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
นางสาวโยษิตา มูลนันไชย  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน


Untitled Document