สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07183 โป่งน้ำร้อน ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 5 คน
มีรูปประจำตัว 3 คน
ศศิวิมล จ้อยโหมด  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
พิชญาภา คำภิโรชัย  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ญาณเดช มุสิกะปาน  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
นริศรา ดอกเกี๋ยง  
พนักงานบันทึกข้อมูล
ภูษณ ดุจประสงค์  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน


Untitled Document