สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07184 คลองมดแดง ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 3 คน
มีรูปประจำตัว 2 คน
โต้ง มโนมัย  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
นิศาชล มโนมัย  
พนักงานบันทึกข้อมูล
ศรีวรรณ จันลือ  
พยาบาลวิชาชีพ


Untitled Document