สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07185 คลองไพร ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 6 คน
มีรูปประจำตัว 4 คน
คนึง เต็งเจียง  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
พัชริน อินไผ่  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
อรนงค์ หงษ์อินตา  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ออมทรัพย์ แซ่เล้า  
พนักงานบันทึกข้อมูล
สหรัฐ เดชดำรงสกุล  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
ภัคคินันท์ อุตตะมะวงศ์  
พนักงานบันทึกข้อมูล


Untitled Document