สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07186 คลองลานพัฒนา ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 11 คน
มีรูปประจำตัว 6 คน
วราภรณ์ ประสาทเกษการณ์  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
พิชัยภูษิต กาจธัญกิจ  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
จีรนันท์ กาละภักดี  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
สายชล ฝอดสูงเนิน  
เจ้าพนักงานธุรการ
วันชัย จันทร์เชื่อ  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข อาวุโส
วัสสา มั่นศักดิ์  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ทอม มหิเมือง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ธารารัตน์ ลือชาคำ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วิศัลย์ศยา ธรรมขันคำ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
พิชนิตรา เมืองมูลชัย  
นักวิชาการสาธารณสุข
รฏวรรณ สมชัยมงคล  
แพทย์แผนไทย ปฏิบัติการ


Untitled Document