สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07186 คลองลานพัฒนา ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 11 คน
มีรูปประจำตัว 7 คน
วราภรณ์ ประสาทเกษการณ์  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
วิศัลย์ศยา ธรรมขันคำ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ธารารัตน์ ลือชาคำ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วัสสา มั่นศักดิ์  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
พิชนิตรา เมืองมูลชัย  
นักวิชาการสาธารณสุข
ทอม มหิเมือง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
จีรนันท์ กาละภักดี  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
พิชัยภูษิต กาจธัญกิจ  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
รฏวรรณ สมชัยมงคล  
แพทย์แผนไทย ปฏิบัติการ
วันชัย จันทร์เชื่อ  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข อาวุโส
สายชล ฝอดสูงเนิน  
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน


Untitled Document