สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07186 คลองลานพัฒนา ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 11 คน
มีรูปประจำตัว 7 คน
จีรนันท์ กาละภักดี  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
วิศัลย์ศยา ธรรมขันคำ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
พิชัยภูษิต กาจธัญกิจ  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
รฏวรรณ สมชัยมงคล  
แพทย์แผนไทย ปฏิบัติการ
วัสสา มั่นศักดิ์  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ทอม มหิเมือง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วันชัย จันทร์เชื่อ  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข อาวุโส
วราภรณ์ ประสาทเกษการณ์  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
พิชนิตรา เมืองมูลชัย  
นักวิชาการสาธารณสุข
สายชล ฝอดสูงเนิน  
เจ้าพนักงานธุรการ
ธารารัตน์ ลือชาคำ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ


Untitled Document