สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07186 คลองลานพัฒนา ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 12 คน
มีรูปประจำตัว 8 คน
วิศัลย์ศยา ธรรมขันคำ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ปุณชญา คำวงค์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
รฏวรรณ สมชัยมงคล  
แพทย์แผนไทย ปฏิบัติการ
จีรนันท์ กาละภักดี  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
วันชัย จันทร์เชื่อ  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข อาวุโส
พิชนิตรา เมืองมูลชัย  
นักวิชาการสาธารณสุข
ธารารัตน์ ลือชาคำ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ทอม มหิเมือง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วราภรณ์ ประสาทเกษการณ์  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
วัสสา มั่นศักดิ์  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
พิชัยภูษิต กาจธัญกิจ  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
สายชล ฝอดสูงเนิน  
เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน


Untitled Document