สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07187 ปากคลองลาน ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 6 คน
มีรูปประจำตัว 4 คน
ศิรินันท์ ศุภราทิตย์  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
กิตติศักดิ์ เจตเกษตรการณ์  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญงาน
นิรันท์ นีระวงศ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
กมลกัลย์ โชคธันยนันท์  
นักวิชาการสาธารณสุข
พชรพล น่วมอินทร์  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
เจนจิรา นาคน้อย  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ


Untitled Document