สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07188 คลองเตย ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 4 คน
มีรูปประจำตัว 3 คน
เสาวลักษณ์ จันทร์หนิ้ว  
นักวิชาการสาธารณสุข
ทัศนี มาแก้ว  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ณัฐสิทธิ์ ทวีสินไพศาล  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
นายบุญญฤทธิ์ แซ่อึ้ง  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน


Untitled Document