สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07188 คลองเตย ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 6 คน
มีรูปประจำตัว 5 คน
นายบุญญฤทธิ์ แซ่อึ้ง  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
นาราภัทร อึ่งเส็ง  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
เสาวลักษณ์ จันทร์หนิ้ว  
นักวิชาการสาธารณสุข
สุดาวันย์ ธัญชาติไพศาล  
แพทย์แผนไทย ปฏิบัติงาน
ทัศนี มาแก้ว  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ณัฐสิทธิ์ ทวีสินไพศาล  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน


Untitled Document