สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07189 โชคชัยพัฒนา ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 6 คน
มีรูปประจำตัว 4 คน
จารุวรรณ จันตรี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อัจฉรา เต๋ทิ  
นักวิชาการสาธารณสุข
ณรงค์ ตาลน้อย  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
จารุวรรณ จันตรี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
รุ่งนภา พริกทุ่ง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สมบุญ วรยศ  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ


Untitled Document