สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07190 หนองน้ำขุ่น ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 8 คน
มีรูปประจำตัว 6 คน
ชุติมา แซ่ย่าง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อัญชลี บุญพวง  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
ชูเกียรติ ฟักนาค  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ปวีณา เกตุศิริ  
แพทย์แผนไทย
ณรงค์ จันทร์เพ็ชร  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
วุฒินันท์ แสงเทียนประไพ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ศกลวรรณ มุสิกะปาน  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
พัชรี มนต์เหลา  
ทันตาภิบาล ปฏิบัติงาน


Untitled Document