สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07190 หนองน้ำขุ่น ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 8 คน
มีรูปประจำตัว 6 คน
อัญชลี บุญพวง  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
วุฒินันท์ แสงเทียนประไพ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ชุติมา แซ่ย่าง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ณรงค์ จันทร์เพ็ชร  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
ปวีณา เกตุศิริ  
แพทย์แผนไทย
ชูเกียรติ ฟักนาค  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
พัชรี มนต์เหลา  
ทันตาภิบาล ปฏิบัติงาน
ศกลวรรณ มุสิกะปาน  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน


Untitled Document