สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07190 หนองน้ำขุ่น ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 8 คน
มีรูปประจำตัว 6 คน
วุฒินันท์ แสงเทียนประไพ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ณรงค์ จันทร์เพ็ชร  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
ปวีณา เกตุศิริ  
แพทย์แผนไทย
ศกลวรรณ มุสิกะปาน  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
ชุติมา แซ่ย่าง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ชูเกียรติ ฟักนาค  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
พัชรี มนต์เหลา  
ทันตาภิบาล ปฏิบัติงาน
อัญชลี บุญพวง  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน


Untitled Document