สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07190 หนองน้ำขุ่น ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 8 คน
มีรูปประจำตัว 6 คน
วุฒินันท์ แสงเทียนประไพ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ศกลวรรณ มุสิกะปาน  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
พัชรี มนต์เหลา  
ทันตาภิบาล ปฏิบัติงาน
ชุติมา แซ่ย่าง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ณรงค์ จันทร์เพ็ชร  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
ชูเกียรติ ฟักนาค  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ปวีณา เกตุศิริ  
แพทย์แผนไทย
อัญชลี บุญพวง  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน


Untitled Document