สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07191 คลองแขยง ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 6 คน
มีรูปประจำตัว 6 คน
น.ส.กมลลักษณ์ บุญมา  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
เปียทิพย์ แก้วสระแสน  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
ชญานี นุชชะ  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
สุรชาติ เลิศวิไลสถาพร  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ไทรทอง ธัญชาติไพศาล  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
สรัญญู แซ่ย่าง  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน


Untitled Document