สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07191 คลองแขยง ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 5 คน
มีรูปประจำตัว 5 คน
สุรชาติ เลิศวิไลสถาพร  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ไทรทอง ธัญชาติไพศาล  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
น.ส.กมลลักษณ์ บุญมา  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ชญานี นุชชะ  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
เปียทิพย์ แก้วสระแสน  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน


Untitled Document