สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07192 ยางสูง ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 3 คน
มีรูปประจำตัว 0 คน
พิพัฒน์ สายทอง  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
นฤทัย เสริมสุขวัฒนกุล  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ปิยะวาท เสริมสุขวัฒนกุล  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ


Untitled Document