สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07193 ป่าพุทรา ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 6 คน
มีรูปประจำตัว 3 คน
พนิดา ชื่นชม  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
วาสนา พิมพ์จ่อง  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
ดารัตน์ สกุลแถว  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
อวยพร พงษ์เสือ  
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ชำนาญงาน
ทิวาภรณ์ วิไลมงคล  
ทันตาภิบาล ปฏิบัติงาน
จิราภรณ์ บุญเกตุ  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ


Untitled Document