สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07194 สลกบาตร ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 10 คน
มีรูปประจำตัว 7 คน
พิน สุริพัฒน์  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
เบญจพร มีเศรษฐี  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
อมรรัตน์ ก้อนสันทัด  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
อนุสรา นาควิสุทธิ์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
รัชฎาพร ทองมะหา  
ทันตาภิบาล
กาญจนา อึ่งขวัญ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
จุฑามาส สิทธิ  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
ธัญญารัตน์ คชฤทธิ์  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
ทนงศักดิ์ สะสม  
แพทย์แผนไทย ปฏิบัติการ
ธนัชวรัญชน์ เรืองศรี  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน


Untitled Document