สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07194 สลกบาตร ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 10 คน
มีรูปประจำตัว 7 คน
ธนัชวรัญชน์ เรืองศรี  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
กาญจนา อึ่งขวัญ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อนุสรา นาควิสุทธิ์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ธัญญารัตน์ คชฤทธิ์  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
รัชฎาพร ทองมะหา  
ทันตาภิบาล
ทนงศักดิ์ สะสม  
แพทย์แผนไทย ปฏิบัติการ
อมรรัตน์ ก้อนสันทัด  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
เบญจพร มีเศรษฐี  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
จุฑามาส สิทธิ  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
พิน สุริพัฒน์  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ


Untitled Document