สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07194 สลกบาตร ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 8 คน
มีรูปประจำตัว 5 คน
รัชฎาพร ทองมะหา  
ทันตาภิบาล
จุฑามาส สิทธิ  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
อมรรัตน์ ก้อนสันทัด  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
ธนัชวรัญชน์ เรืองศรี  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
ธัญญารัตน์ คชฤทธิ์  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
พิน สุริพัฒน์  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
อนุสรา นาควิสุทธิ์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
กาญจนา อึ่งขวัญ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ


Untitled Document