สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07194 สลกบาตร ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 8 คน
มีรูปประจำตัว 5 คน
จุฑามาส สิทธิ  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
อนุสรา นาควิสุทธิ์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
รัชฎาพร ทองมะหา  
ทันตาภิบาล
กาญจนา อึ่งขวัญ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ธนัชวรัญชน์ เรืองศรี  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
อมรรัตน์ ก้อนสันทัด  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
ธัญญารัตน์ คชฤทธิ์  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
พิน สุริพัฒน์  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ


Untitled Document