สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07194 สลกบาตร ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 8 คน
มีรูปประจำตัว 5 คน
ธนัชวรัญชน์ เรืองศรี  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
อนุสรา นาควิสุทธิ์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ธัญญารัตน์ คชฤทธิ์  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
จุฑามาส สิทธิ  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
กาญจนา อึ่งขวัญ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อมรรัตน์ ก้อนสันทัด  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
พิน สุริพัฒน์  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
รัชฎาพร ทองมะหา  
ทันตาภิบาล


Untitled Document