สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07194 สลกบาตร ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 10 คน
มีรูปประจำตัว 7 คน
ทนงศักดิ์ สะสม  
แพทย์แผนไทย ปฏิบัติการ
พิน สุริพัฒน์  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
รัชฎาพร ทองมะหา  
ทันตาภิบาล
อนุสรา นาควิสุทธิ์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
ธัญญารัตน์ คชฤทธิ์  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
กาญจนา อึ่งขวัญ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
เบญจพร มีเศรษฐี  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ


Untitled Document