สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07195 บ่อถ้ำ ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 8 คน
มีรูปประจำตัว 8 คน
เบญจพร มีเศรษฐี  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ภัทรกุล โสภา  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
กฤตญา ชาญเวชศาสตร์  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ปาริชาต เป้าทอง  
แพทย์แผนไทย ปฏิบัติงาน
อัญญารัตน์ สาทรกิจ  
พยาบาลเทคนิค ชำนาญงาน
ชนมณี โยธา  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ธวัช โชติช่วง  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ปณิดา แป้นสุวรรณ์  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน


Untitled Document