สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07195 บ่อถ้ำ ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 6 คน
มีรูปประจำตัว 6 คน
อัญญารัตน์ สาทรกิจ  
พยาบาลเทคนิค ชำนาญงาน
ปาริชาต เป้าทอง  
แพทย์แผนไทย ปฏิบัติงาน
ภัทรกุล โสภา  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ธวัช โชติช่วง  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ปณิดา แป้นสุวรรณ์  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
กฤตญา ชาญเวชศาสตร์  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ


Untitled Document