สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07195 บ่อถ้ำ ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 8 คน
มีรูปประจำตัว 8 คน
ชนมณี โยธา  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ธวัช โชติช่วง  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ภัทรกุล โสภา  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ปาริชาต เป้าทอง  
แพทย์แผนไทย ปฏิบัติงาน
กฤตญา ชาญเวชศาสตร์  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
อัญญารัตน์ สาทรกิจ  
พยาบาลเทคนิค ชำนาญงาน
เบญจพร มีเศรษฐี  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ปณิดา แป้นสุวรรณ์  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน


Untitled Document