สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07195 บ่อถ้ำ ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 7 คน
มีรูปประจำตัว 7 คน
เบญจพร มีเศรษฐี  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
กฤตญา ชาญเวชศาสตร์  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
อัญญารัตน์ สาทรกิจ  
พยาบาลเทคนิค ชำนาญงาน
ปณิดา แป้นสุวรรณ์  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
ธวัช โชติช่วง  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ชนมณี โยธา  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ภัทรกุล โสภา  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ


Untitled Document