สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07196 ดงดำ ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 6 คน
มีรูปประจำตัว 6 คน
สถาพร รอดคุ้ม  
นักวิชาการสาธารณสุข
พัชนีย์ สุจิตโต  
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ศิรินาถ ศิริวัฒน์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ชยพล เกิดศรี  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ธานี รุ่งจรูญ  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
อมรศักดิ์ อุทยาน  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ


Untitled Document