สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07198 วังชะพลู ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 7 คน
มีรูปประจำตัว 7 คน
ทราย รุ่งหนองกระดี่  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
เรียมยศ เขตหิรัญกนก  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข อาวุโส
รุ่งนภา หมวกแก้ว  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
สุกัญญา พุธทาชาติ  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ปริญญา พิลึก  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
ทิพยรัตน์ กันเจิม  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
วัลลพ ตาทิพย์  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน


Untitled Document