สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07198 วังชะพลู ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 8 คน
มีรูปประจำตัว 8 คน
ปริญญา พิลึก  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
อมรศักดิ์ อุทยาน  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
เรียมยศ เขตหิรัญกนก  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข อาวุโส
วัลลพ ตาทิพย์  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
ทิพยรัตน์ กันเจิม  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
ทราย รุ่งหนองกระดี่  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
รุ่งนภา หมวกแก้ว  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
สุกัญญา พุธทาชาติ  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ


Untitled Document