สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07199 หนองชุมแสง ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 4 คน
มีรูปประจำตัว 4 คน
ภาสกร สุวรรณพงษ์  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ณัฏฐวรรธน์ จวบศรี  
นักวิชาการสาธารณสุข
เพลินพิศ บัวขาว  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ดวงตา คล้ายนิล  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน


Untitled Document