สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07199 หนองชุมแสง ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 5 คน
มีรูปประจำตัว 5 คน
อนุสรณ์ จันทร์แจ่ม  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
ดวงตา คล้ายนิล  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
เพลินพิศ บัวขาว  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ภาสกร สุวรรณพงษ์  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ณัฏฐวรรธน์ จวบศรี  
นักวิชาการสาธารณสุข


Untitled Document