สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07200 โค้งไผ่ ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 6 คน
มีรูปประจำตัว 4 คน
กาญจนา ทรัพย์เอี่ยม  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
พิชญ์ทิภัทร รัตนจันทร์กุล  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
วัชรา อินทปัตย์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ศุภกาญจน์ แจ่มหม้อ  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
อดุล สิทธิการ  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ไพบูลย์ อินทมาส  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ


Untitled Document