สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07201 วังน้ำพุ ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 4 คน
มีรูปประจำตัว 4 คน
ชรินทร์ทิพย์ เริงเลื่อม  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
ชัยชาญ ก้อนจินดา  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
วิรัญญา วงษ์เนตร  
พนักงานบันทึกข้อมูล
ศศิวรรณ เกิดพงษ์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ


Untitled Document