สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07202 ศรีไพศาล ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 6 คน
มีรูปประจำตัว 5 คน
วีระชัย กระแหน่  
นักวิชาการสาธารณสุข
สุกัญญา ประเทืองศักดิ์  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
นันทวัน วงษ์เงิน  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
ชลธิชา โพธิ์มงคล  
พนักงานบันทึกข้อมูล
ชัยณรงค์ มากกุญชร  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ชญานิศ อินทรสิงห์  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ


Untitled Document