สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07203 ปางมะค่า ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 7 คน
มีรูปประจำตัว 6 คน
วรางคณา ธาดาจันทร์  
นักวิชาการสาธารณสุข
จุฑาทิพย์ วงศ์ปัญญา  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
ชุติมนต์ แก้วสุขศรี  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
จงรัก เพ็งชัย  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
นุษรินทร์ นุ่มศรีวัง  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
กนกวรรณ ทองสี  
ผู้ช่วยเหลือคนไข้
เบญญาพร ธนาภิญโญวิวัฒน์  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงาน


Untitled Document