สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07204 เกาะแก้ว ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 5 คน
มีรูปประจำตัว 5 คน
นิติกาญจน์ คำแพง  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
ปิยะนุช น่วมศิริ  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
ลดาวัลย์ ยอดพุดซา  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
มุจลินทร์ เสือสิงห์  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
หนูแดง แทนคาม  
แม่บ้าน ปฏิบัติงาน


Untitled Document