สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07204 เกาะแก้ว ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 4 คน
มีรูปประจำตัว 4 คน
นิติกาญจน์ คำแพง  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
ปิยะนุช น่วมศิริ  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
มุจลินทร์ เสือสิงห์  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ลดาวัลย์ ยอดพุดซา  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ


Untitled Document