สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07205 วังหามแห ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 11 คน
มีรูปประจำตัว 10 คน
เสาวลักษณ์ บุญชิด  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
วันเฉลิม ฤทธิมนต์  
นักวิชาการสาธารณสุข
อนงค์ เฮ้าพรม  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ศุภิลักษณ์ วินิจสร  
พนักงานบันทึกข้อมูล
ชฎาพร สังข์ขาว  
นักวิชาการสาธารณสุข
วิลาวรรณ เขน่วม  
ทันตาภิบาล ปฏิบัติงาน
ธนันญา ปุริเส  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ธนันญา ปุริเส  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ณัฐพงศ์ เฮ้าพรม  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ศิวพร พวงดอกไม่้  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ชิดชนก สุนทรแสง  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข


Untitled Document