สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07205 วังหามแห ,รพ.สต.



บุคลากรของหน่วยงานนี้ 11 คน
มีรูปประจำตัว 10 คน
วันเฉลิม ฤทธิมนต์  
นักวิชาการสาธารณสุข
ชิดชนก สุนทรแสง  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ณัฐพงศ์ เฮ้าพรม  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
อนงค์ เฮ้าพรม  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ธนันญา ปุริเส  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
วิลาวรรณ เขน่วม  
ทันตาภิบาล ปฏิบัติงาน
ศุภิลักษณ์ วินิจสร  
พนักงานบันทึกข้อมูล
เสาวลักษณ์ บุญชิด  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
ธนันญา ปุริเส  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ศิวพร พวงดอกไม่้  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ชฎาพร สังข์ขาว  
นักวิชาการสาธารณสุข


Untitled Document