สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07205 วังหามแห ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 11 คน
มีรูปประจำตัว 10 คน
ชฎาพร สังข์ขาว  
นักวิชาการสาธารณสุข
เสาวลักษณ์ บุญชิด  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
ธนันญา ปุริเส  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ธนันญา ปุริเส  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
วิลาวรรณ เขน่วม  
ทันตาภิบาล ปฏิบัติงาน
วันเฉลิม ฤทธิมนต์  
นักวิชาการสาธารณสุข
ศุภิลักษณ์ วินิจสร  
พนักงานบันทึกข้อมูล
ชิดชนก สุนทรแสง  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
อนงค์ เฮ้าพรม  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ศิวพร พวงดอกไม่้  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ณัฐพงศ์ เฮ้าพรม  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ


Untitled Document