สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07205 วังหามแห ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 11 คน
มีรูปประจำตัว 10 คน
วิลาวรรณ เขน่วม  
ทันตาภิบาล ปฏิบัติงาน
ธนันญา ปุริเส  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ชิดชนก สุนทรแสง  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ณัฐพงศ์ เฮ้าพรม  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ธนันญา ปุริเส  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
อนงค์ เฮ้าพรม  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ชฎาพร สังข์ขาว  
นักวิชาการสาธารณสุข
วันเฉลิม ฤทธิมนต์  
นักวิชาการสาธารณสุข
เสาวลักษณ์ บุญชิด  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
ศิวพร พวงดอกไม่้  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
ศุภิลักษณ์ วินิจสร  
พนักงานบันทึกข้อมูล


Untitled Document