สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07206 โนนตารอด ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 4 คน
มีรูปประจำตัว 1 คน
ดวงรัตน์ ศรีสุวรรณ์  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
น้ำเพชร ขุนภักดิ์นา  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
ณรงค์ แซ่ด่าน  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
ดิเรก มากเจริญ  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ


Untitled Document