สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07207 โค้งวิไล ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 6 คน
มีรูปประจำตัว 6 คน
สุพัตรา ชาญสกุล  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
เจนณรงค์ ก้อนทอง  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
ณัฐธยาน์ เบียดรัมย์  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
ธีรพงษ์ ไชยมงคล  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ชุติกาญจน์ นาคทอง  
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ปฏิบัติงาน
อรอุมา นุชสวาท  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ


Untitled Document