สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07208 ท่ามะเขือ ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 10 คน
มีรูปประจำตัว 4 คน
ลมัย บัวสุด  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วิมลรัตน์ ศิลาพันธ์  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ศิริวรรณ์ ประวะเสนัง  
ทันตาภิบาล ปฏิบัติงาน
พรรณิตา ลมไธสง  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
อังศนา เทพประชุม  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
อัปสร ขันธิพล  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
สุนันทา อ่วมจิ๋ว  
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ปฏิบัติการ
สมจิตร์ นำมลิวรรณ  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
เทอดเกียรติ ศรีทรัพย์  
นักวิชาการสาธารณสุข
โชคชัย อุดมศิลป์  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน


Untitled Document