สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07208 ท่ามะเขือ ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 10 คน
มีรูปประจำตัว 4 คน
สมจิตร์ นำมลิวรรณ  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
อัปสร ขันธิพล  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
สุนันทา อ่วมจิ๋ว  
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ปฏิบัติการ
อังศนา เทพประชุม  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
พรรณิตา ลมไธสง  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
เทอดเกียรติ ศรีทรัพย์  
นักวิชาการสาธารณสุข
ศิริวรรณ์ ประวะเสนัง  
ทันตาภิบาล ปฏิบัติงาน
วิมลรัตน์ ศิลาพันธ์  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ลมัย บัวสุด  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
โชคชัย อุดมศิลป์  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน


Untitled Document