สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07208 ท่ามะเขือ ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 9 คน
มีรูปประจำตัว 4 คน
อัปสร ขันธิพล  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
เทอดเกียรติ ศรีทรัพย์  
นักวิชาการสาธารณสุข
อังศนา เทพประชุม  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
ศิริวรรณ์ ประวะเสนัง  
ทันตาภิบาล ปฏิบัติงาน
สุนันทา อ่วมจิ๋ว  
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ปฏิบัติการ
วิมลรัตน์ ศิลาพันธ์  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ลมัย บัวสุด  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สมจิตร์ นำมลิวรรณ  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
พรรณิตา ลมไธสง  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน


Untitled Document