สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07208 ท่ามะเขือ ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 9 คน
มีรูปประจำตัว 4 คน
อังศนา เทพประชุม  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
อัปสร ขันธิพล  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
เทอดเกียรติ ศรีทรัพย์  
นักวิชาการสาธารณสุข
พรรณิตา ลมไธสง  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
วิมลรัตน์ ศิลาพันธ์  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ลมัย บัวสุด  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สุนันทา อ่วมจิ๋ว  
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ปฏิบัติการ
สมจิตร์ นำมลิวรรณ  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ศิริวรรณ์ ประวะเสนัง  
ทันตาภิบาล ปฏิบัติงาน


Untitled Document