สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07209 ท่าพุทรา ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 6 คน
มีรูปประจำตัว 6 คน
นฤมล กาญจนะ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
จันจิรา พันเกษา  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
สุนิสา ดงปารี  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นางสาวกาญจนา นาคบาตร์  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
ศกล ธาตุอินทร์  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
สำเนาว์ หาญกล้า  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ


Untitled Document