สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07209 ท่าพุทรา ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 7 คน
มีรูปประจำตัว 7 คน
ศกล ธาตุอินทร์  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
จันจิรา พันเกษา  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นางสาวกาญจนา นาคบาตร์  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
นฤมล กาญจนะ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สำเนาว์ หาญกล้า  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
สมโภช เพ็งใจงาม  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
สุนิสา ดงปารี  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข


Untitled Document