สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07210 แม่ลาด ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 3 คน
มีรูปประจำตัว 3 คน
พัทธยา ขันสิงห์หา  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
กิตติมา พันชนะ  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
ธันย์ธิชา พิชญะอุดมโรจน์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน


Untitled Document