สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07211 วังยาง ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 7 คน
มีรูปประจำตัว 6 คน
นิรันทร์ อุบลอ่อน  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
Sasimaporn Janpanit  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
โชติรัตน์ รอดเกตุ  
แพทย์แผนไทย ปฏิบัติงาน
สุนีย์ พลีสัตย์  
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
สมโภช เพ็งใจงาม  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
สุภาลักษณ์ กลัดกันแสง  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
รัตติกาล ปานสุด  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ


Untitled Document