สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07211 วังยาง ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 7 คน
มีรูปประจำตัว 6 คน
สุภาลักษณ์ กลัดกันแสง  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
Sasimaporn Janpanit  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
สุนีย์ พลีสัตย์  
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
กาญจนา หยวกกลิ่น  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
รัตติกาล ปานสุด  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
โชติรัตน์ รอดเกตุ  
แพทย์แผนไทย ปฏิบัติงาน
นิรันทร์ อุบลอ่อน  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ


Untitled Document