สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07213 บ่อทอง ,สถานีอนามัยบุคลากรของหน่วยงานนี้ 6 คน
มีรูปประจำตัว 5 คน
สิริเพ็ญ ค่ำยัง  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
โสภณัฐ คงรัตน์  
ทันตาภิบาล ปฏิบัติงาน
ชลธี กออำไพร  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
อุษา รอดมณี  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
วยุรี เดชะผล  
นักวิชาการสาธารณสุข


Untitled Document