สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07214 หัวถนน ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 5 คน
มีรูปประจำตัว 1 คน
รัตน์ติกาล ประเสริฐพรศรี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อุมาพร อาคูน  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
พิสิษฐ์ เหล่าหอม  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
นิภา กุลมาลา  
ทันตาภิบาล ชำนาญงาน
สุมิตรา เพ็ชรหนู  
นักวิชาการสาธารณสุข


Untitled Document