สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07215 โนนทัน ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 3 คน
มีรูปประจำตัว 2 คน
อรณี แตงขุด  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
จินตนา หม่อนตะคุ  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นวลปรางค์ พึ่งพุ่ม  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ


Untitled Document