สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07216 วังไทร ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 4 คน
มีรูปประจำตัว 3 คน
ศิริรัตน์ คงมาต  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
วรรณิศา วงฉุย  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
กนกพร ปินตา  
นักวิชาการสาธารณสุข
รินชา แกล้วกสิวิทย์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ


Untitled Document