สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07217 กระโดนเตี้ย ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 5 คน
มีรูปประจำตัว 4 คน
นาตญา ปันกวด  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญงาน
วิชิตรา ศุภกิจเจริญ  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติงาน
เจษฏ์กรน์ สัตย์มิตร  
แพทย์แผนไทย ปฏิบัติงาน
ประชารัตน์ สิทธิศาสตร์  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
สกุลตา ศรีหล้า  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ


Untitled Document