สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07218 ช้างคับ ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 3 คน
มีรูปประจำตัว 3 คน
เชาว์วรรธน์ เหล่าหอม  
นักวิชาการสาธารณสุข
เรวดี ชาระวัน  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
อุไร ทิมแก้ว  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน


Untitled Document