สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07219 เกาะลำใย ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 6 คน
มีรูปประจำตัว 5 คน
ประจำ เชื้อเถาว์  
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ปฏิบัติงาน
มธุรส ธิมะพงษ์  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
อรพรรณ เรืองถิ่น  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
ทิพรัตน์ หินแก้ว  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
Hatthaya Onsuwannakun  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
PANDAREE PHILEUG  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ


Untitled Document