สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07221 บางลาด ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 5 คน
มีรูปประจำตัว 3 คน
สุชาติ รัตถา  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ปัทมา เศษจันทร์  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
เจนจิรา ทองสี  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
ชไมพร เขาค่าย  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ณเรศ เขาค่าย  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ


Untitled Document