สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07221 บางลาด ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 5 คน
มีรูปประจำตัว 3 คน
ปัทมา เศษจันทร์  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
สุชาติ รัตถา  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ณเรศ เขาค่าย  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
ชไมพร เขาค่าย  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
เจนจิรา ทองสี  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน


Untitled Document