สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07221 บางลาด ,รพ.สต.



บุคลากรของหน่วยงานนี้ 4 คน
มีรูปประจำตัว 2 คน
ปัทมา เศษจันทร์  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
ชไมพร เขาค่าย  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ณเรศ เขาค่าย  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
เจนจิรา ทองสี  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน


Untitled Document