สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07222 ท่าไม้ ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 9 คน
มีรูปประจำตัว 6 คน
ธนารีย์ พัดวี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วีระชัย สีตลพฤกษ์  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ชาลี พุกศิริ  
นักวิชาการสาธารณสุข
นารีรัตน์ มาพันนะ  
นักวิชาการสาธารณสุข
สันติ แซ่อึ้ง  
แพทย์แผนไทย
พันศักดิ์ ปีมะณี  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
สมฤทัย นุตโยธิน  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
สุพัตรา นาจารย์  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
วิทูล พลอยศรี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ


Untitled Document