สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07222 ท่าไม้ ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 9 คน
มีรูปประจำตัว 6 คน
พันศักดิ์ ปีมะณี  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
วีระชัย สีตลพฤกษ์  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
วิทูล พลอยศรี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สุพัตรา นาจารย์  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
สันติ แซ่อึ้ง  
แพทย์แผนไทย
สมฤทัย นุตโยธิน  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
นารีรัตน์ มาพันนะ  
นักวิชาการสาธารณสุข
ธนารีย์ พัดวี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ชาลี พุกศิริ  
นักวิชาการสาธารณสุข


Untitled Document