สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07222 ท่าไม้ ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 9 คน
มีรูปประจำตัว 6 คน
วีระชัย สีตลพฤกษ์  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
นารีรัตน์ มาพันนะ  
นักวิชาการสาธารณสุข
ธนารีย์ พัดวี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วิทูล พลอยศรี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สมฤทัย นุตโยธิน  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
สุพัตรา นาจารย์  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
สันติ แซ่อึ้ง  
แพทย์แผนไทย
พันศักดิ์ ปีมะณี  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
ชาลี พุกศิริ  
นักวิชาการสาธารณสุข


Untitled Document