สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07222 ท่าไม้ ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 9 คน
มีรูปประจำตัว 6 คน
พันศักดิ์ ปีมะณี  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
วีระชัย สีตลพฤกษ์  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
สมฤทัย นุตโยธิน  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
ธนารีย์ พัดวี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ชาลี พุกศิริ  
นักวิชาการสาธารณสุข
นารีรัตน์ มาพันนะ  
นักวิชาการสาธารณสุข
สันติ แซ่อึ้ง  
แพทย์แผนไทย
สุพัตรา นาจารย์  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
วิทูล พลอยศรี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ


Untitled Document