สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07223 วังชะโอน ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 2 คน
มีรูปประจำตัว 2 คน
ธนพรรณ กระต่ายทอง  
นักวิชาการสาธารณสุข
สังวาลย์ จันทร์เจาะ  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ


Untitled Document