สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07224 วังควง ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 5 คน
มีรูปประจำตัว 3 คน
พรชัย มะณีศรี  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
วิภาพร วีระมนต์  
พนักงานบันทึกข้อมูล
สมบูรณ์ สีใส  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญงาน
ณัชชา นันทกิจ  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
ธีรนันท์ เนื้อไม้  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ


Untitled Document