สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07224 วังควง ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 5 คน
มีรูปประจำตัว 3 คน
ณัชชา นันทกิจ  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
พรชัย มะณีศรี  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
สมบูรณ์ สีใส  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญงาน
ธีรนันท์ เนื้อไม้  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
วิภาพร วีระมนต์  
พนักงานบันทึกข้อมูล


Untitled Document