สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07225 ลานกระทิง ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 8 คน
มีรูปประจำตัว 6 คน
พัชรี ขอนทอง  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ชูสี ส่องแสง  
เจ้าพนักงานเวชสถิติ
อัญชลี สีตลพฤกษ์  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
นัญญารัตน์ รักพ่วง  
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ปฏิบัติการ
สาวินี ปิ่นมณี  
เจ้าพนักงานเวชสถิติ
เจนจิรา สิงแรง  
เจ้าพนักงานเวชสถิติ
พิศมัย นาคบุตรี  
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
อุษา จีนเพชร  
พนักงานบันทึกข้อมูล


Untitled Document