สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07226 ลานทอง ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 5 คน
มีรูปประจำตัว 4 คน
ลัดดา โมลาลาย  
พนักงานบันทึกข้อมูล ปฏิบัติงาน
สุภาพร เกษมญาติ  
นักวิชาการสาธารณสุข
มาติน ดำสนิท  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
บังอร ดิสกุล  
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ดาราวลี ทิมอ่วม  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข


Untitled Document