สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07227 วังตะแบก ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 8 คน
มีรูปประจำตัว 8 คน
พิชญา บัวเผียน  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
สุภาพร บัลนาลังก์  
พนักงานบันทึกข้อมูล
เพ็ญประภา จอมขันเงิน  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
พิ บัวเผียน  
ทันตาภิบาล ปฏิบัติงาน
ณัฏฐิมา พรมมี  
แพทย์แผนไทย
มานพ พรมมี  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ชลัมพร ศรีนันทวัฒน์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
จันทิรา อุดมฤทธิ์  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน


Untitled Document