สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07227 วังตะแบก ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 8 คน
มีรูปประจำตัว 8 คน
พิชญา บัวเผียน  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
เพ็ญประภา จอมขันเงิน  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
พิ บัวเผียน  
ทันตาภิบาล ปฏิบัติงาน
จันทิรา อุดมฤทธิ์  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
มานพ พรมมี  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
สุภาพร บัลนาลังก์  
พนักงานบันทึกข้อมูล
ชลัมพร ศรีนันทวัฒน์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ณัฏฐิมา พรมมี  
แพทย์แผนไทย


Untitled Document