สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07227 วังตะแบก ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 8 คน
มีรูปประจำตัว 8 คน
ชลัมพร ศรีนันทวัฒน์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
สุภาพร บัลนาลังก์  
พนักงานบันทึกข้อมูล
จันทิรา อุดมฤทธิ์  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
ณัฏฐิมา พรมมี  
แพทย์แผนไทย
เพ็ญประภา จอมขันเงิน  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
มานพ พรมมี  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
พิ บัวเผียน  
ทันตาภิบาล ปฏิบัติงาน
พิชญา บัวเผียน  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงาน


Untitled Document