สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07227 วังตะแบก ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 8 คน
มีรูปประจำตัว 8 คน
ณัฏฐิมา พรมมี  
แพทย์แผนไทย
สุภาพร บัลนาลังก์  
พนักงานบันทึกข้อมูล
พิชญา บัวเผียน  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
ชลัมพร ศรีนันทวัฒน์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
มานพ พรมมี  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
จันทิรา อุดมฤทธิ์  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
พิ บัวเผียน  
ทันตาภิบาล ปฏิบัติงาน
เพ็ญประภา จอมขันเงิน  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข


Untitled Document