สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07227 วังตะแบก ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 8 คน
มีรูปประจำตัว 8 คน
จันทิรา อุดมฤทธิ์  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
พิ บัวเผียน  
ทันตาภิบาล ปฏิบัติงาน
ณัฏฐิมา พรมมี  
แพทย์แผนไทย
มานพ พรมมี  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
พิชญา บัวเผียน  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
สุภาพร บัลนาลังก์  
พนักงานบันทึกข้อมูล
ชลัมพร ศรีนันทวัฒน์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
เพ็ญประภา จอมขันเงิน  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข


Untitled Document