สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07228 คุยประดู่ ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 4 คน
มีรูปประจำตัว 4 คน
สุนารี พลพรม  
นักวิชาการสาธารณสุข
ปรมาภรณ์ เทพพิมาน  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
อัจฉราพร บุญฟู  
นักวิชาการสาธารณสุข
ณัฐกานต์ พรมมี  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ


Untitled Document