สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07229 เขาคีริส ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 6 คน
มีรูปประจำตัว 6 คน
สุธา ยุทธศิลป์เสวี  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
นิติยา เชื้อศรี  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ณัฐวุฒิ ปักธงชัย  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
นิรันดร์ ใจตา  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ทิพวรรณ รัตถา  
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญงาน
รจนา จำนงค์  
เจ้าพนักงานเวชสถิติ


Untitled Document