สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07230 หนองโสน ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 5 คน
มีรูปประจำตัว 5 คน
อริสา แจ่มหม้อ  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
สิตานันท์ จันทร์ทอง  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
สุภาวะดี ใจตา  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ธีรวัฒน์ ใจกล่ำ  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ชำนาญงาน
พเยาว์ ไพโรจน์  
พนักงานบันทึกข้อมูล


Untitled Document