สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07231 คุยป้อม ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 5 คน
มีรูปประจำตัว 4 คน
จินตนา ไพโรจน์  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
กิตติภัฎ ไทยประสิทธิ์  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญงาน
ภัสราภรณ์ ไทยประสิทธิ์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
บุญยัง ราชทรัพย์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
ธนา เกตุนาค  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงาน


Untitled Document