สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07231 คุยป้อม ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 4 คน
มีรูปประจำตัว 3 คน
ภัสราภรณ์ ไทยประสิทธิ์  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
จินตนา ไพโรจน์  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ
กิตติภัฎ ไทยประสิทธิ์  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญงาน
บุญยัง ราชทรัพย์  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ


Untitled Document