สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
Long Live The King Long Live The King

Back to Top

KPHO : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร

07233 โพธิ์พัฒนา ,รพ.สต.บุคลากรของหน่วยงานนี้ 5 คน
มีรูปประจำตัว 3 คน
เอก อินพหล  
นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ
ขนิษฐา สืบเนียม  
พยาบาลวิชาชีพ ปฏิบัติการ
สุทิศา เกิดพงษ์  
พนักงานบันทึกข้อมูล
ประมวล บุญโสภา  
พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ
นางสาววิภาวรรณ สมบุญยอด  
นักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติการ


Untitled Document